GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Strona główna » Gospodarka komunalna w gminie

Gospodarka komunalna w gminie

W związku z nowe­li­za­cją ustawy z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porządku w gmi­nach, na tere­nie Gminy Świe­dzieb­nia wpro­wa­dzone zostaną nowe zasady gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami komunalnymi.

Obec­nie gminy powiatu brod­nic­kiego wcho­dzące w skład Regionu 3 Gospo­darki Odpa­dami Lip­now­sko ? Rypiń­skiego — Mia­sta Brod­nicy, Brod­nica, Bart­niczka, Brzo­zie, Górzno, Osiek, Świe­dzieb­nia są w trak­cie przy­go­to­wy­wa­nia i wdra­ża­nia nowych zasad gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami na ich tere­nie. Określ­nie kie­run­ków dzia­łań i dosto­so­wa­nie metod reali­za­cji poli­tyki odpa­do­wej zapew­nią zgodną z zasa­dami ochrony śro­do­wi­ska, zin­te­gro­waną i kom­plek­sową gminną gospo­darkę odpa­dami komunalnymi.

Wyżej wymie­nione gminy na pod­sta­wie Poro­zu­mie­nia Mię­dzyg­min­nego z dnia 31 V 2012 r., wyra­żają wolę współ­dzia­ła­nia na rzecz pro­wa­dze­nia jed­no­li­tej regio­nal­nej gospo­darki odpa­dami komu­nal­nymi poprzez two­rze­nie spój­nych sys­te­mo­wych i kom­plek­so­wych roz­wią­zań w gospo­darce odpa­dami komu­nal­nymi. Celem, który chcą osią­gnąć strony poro­zu­mie­nia jest w szczególności:

  • Ogra­ni­cze­nie ilo­ści odpa­dów prze­zna­czo­nych do skła­do­wa­nia na skła­do­wi­skach odpadów;
  • Ure­gu­lo­wa­nie prze­pływu odpa­dów na tere­nie Gmin i powiatu brodnickiego;
  • Uzy­ska­nie jak naj­wyż­szego poziomu odzy­sku surow­ców prze­zna­czo­nych do recyklingu;
  • Postę­po­wa­nie z powsta­łymi odpa­dami z zasto­so­wa­niem naj­lep­szych dostęp­nych metod w zakre­sie gospo­darki odpadami;
  • Mini­ma­li­za­cje kosz­tów orga­ni­za­cji i wdro­że­nia gospo­darki odpa­dami komu­nal­nymi poprzez spójne sys­te­mowe roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjno ? admi­ni­stra­cyjne poszcze­gól­nych gmin porozumienia.

Wszel­kie ana­lizy, kon­cep­cje i pro­jekty będą uwzględ­niać obecne, jak i przy­szłe kie­runki roz­woju poli­tyki gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami oraz uwa­run­ko­wa­nia eko­no­miczne i funk­cjo­nalne. Opra­co­wany i wdra­żany sys­tem jest dosto­so­wany do ten­den­cji we współ­cze­snej gospo­darce odpa­dami na pozio­mie kra­jo­wym i regio­nal­nym oraz przede wszyst­kim warun­ków lokal­nych z uwzględ­nie­niem roz­woju gospodarczego.

Gospo­darka odpa­dami na tere­nie Gminy Świe­dzieb­nia jest współ­re­ali­zo­wana w ramach Regionu 3 Gospo­darki Odpa­dami Lip­now­sko — Rypiń­skiego. Region ten zapewni zago­spo­da­ro­wa­nie wszyst­kich odpa­dów komu­nal­nych zebra­nych z terenu Gminy Świe­dzieb­nia w Regio­nal­nych Instalacjach:

  • Regio­nalna Insta­la­cja Prze­twa­rza­nia Odpa­dów Komu­nal­nych (RIPOK) w Lip­nie (m. Lipno)
  • Regio­nalna Insta­la­cja Prze­twa­rza­nia Odpa­dów Komu­nal­nych (RIPOK) w Pusz­czy Miej­skiej (gm. Rypin)

Nowy sys­tem gospo­darki odpa­dami opra­co­wany w opar­ciu o zno­we­li­zo­waną ustawę funk­cjo­no­wać będzie dzięki uisz­czo­nym przez wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści opła­tom za odpady (opłata śmie­ciowa). Głów­nym zało­że­niem jest zachę­ce­nie spo­łe­czeń­stwa do segre­go­wa­nia odpa­dów, co spo­wo­duje obni­że­nie stawki opłaty śmie­cio­wej dla miesz­kań­ców zbie­ra­ją­cych odpady w spo­sób selek­tywny. Sche­mat funk­cjo­no­wa­nia gospo­darki odpa­dami na tere­nie Gminy Świe­dzieb­nia przed­sta­wiamy poniżej:

Aktu­al­nie gospo­darka odpa­dami działa na zasa­dzie zawar­tych umów pomię­dzy wła­ści­cie­lami nie­ru­cho­mo­ści, a pod­mio­tami odbie­ra­ją­cymi odpady komu­nalne z terenu Gminy Świe­dzieb­nia zgod­nie z obec­nie obo­wią­zu­ją­cym Regu­la­mi­nem utrzy­ma­nia czy­sto­ści i porządku na tere­nie Gminy Świe­dzieb­nia. Pod­mioty odbie­ra­jące odpady na tere­nie Gminy Świe­dzieb­nia funk­cjo­nują na pod­sta­wie wyda­nych przez Wójta zezwo­leń na odbiór odpa­dów komunalnych.