GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Strona główna » Aktualności » Uchwały Rady Gminy Świedziebnia

Uchwały Rady Gminy Świedziebnia

Gmina Świedziebnia jest w trakcie wdrażania zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednym z elementów podjętych działań jest opracowanie i przyjęcie uchwał Rady Gminy z zakresu gospodarowania odpadami. W dniu 28 grudnia 2012 roku, podczas obrad Rady Gminy Świedziebnia podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Kolejne trzy uchwały podjęto wcześniej - 30 października 2012 roku. Były to następujące uchwały:
1) Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwał jest wynikiem wielu rozmów i uzgodnień z pracownikami Urzędu Gminy i mieszkańcami. Wszystkie dokumenty dostępne są w dziale DO POBRANIA (prawy górny róg strony).
W dniu 28 stycznia br., podczas kolejnej sesji Rady Gminy podjęte zostały następujące uchwały:
1) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2) Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
3) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Wszystkie podjęte dotychczas uchwały dostępne są TU